Yukiko TAKADA artworks


  2012 Inovation of Image group exhibition
  script

  2011 ON ONESELF scene1 group exhibition
  script script not-clock not-clock

  Exhibition scenery ON ONESELF Exhibition scenery ON ONESELF Exhibition scenery ON ONESELF Exhibition scenery part of script part of script

  2011 "Homage to Antiquity" -Akira Koie and Yukiko Takada exhibition-
  sentence_no kaze untitled untitled tsuchi sentence

  Exhibition scenery Homage to Antiquity Exhibition scenery Homage to Antiquity Exhibition scenery Homage to Antiquity Exhibition scenery

  2011 solo exhibition "monogram to boundary"(
  matsuba monogram yamabuki matsuba mizuasagi mizuasagi yamabuki matsuba matsuba matsuba yamabuki matsuba mizuasagi yamabuki kodaimurasaki matsuba matsuba kodaimurasaki紫 hiwada

  2010 "mojikaku hitotachi" movie

  .  2010 "wallpainting" group exhibition
  indoor indoor indoor indoor indoor indoor indoor indoor indoor indoor n n sizuku autumn nijimi

  2010 solo exhibition "DIVE"
  DIVE dive dive Dive Dive fukakumogure fukakumogure fukakumogure fukakumogure nagare nagare no no no like a no  2010 ArtcompeX
  gathering no

  2009 "Japan Belgium Letter_Arts Exhibition"
  no

  "Japan Belgium Letter_Arts Exhibition" Exhibition scenery Japan Belgium Letter_Arts Exhibition Exhibition scenery

  another
  no no no no keizoku

  "Dokuritsu Syojindan Association Exhibition"
  sumu yu

1 1